اجرای پروژه های خطوط انتقال و تغذیه نفت و گاز

اجرای  پروژه های  خط لوله و تغذیه نفت و گاز

ردیفشرحطول خط کارفرما 
1خط 24 و 30 اینچ گاز شهر زاهدان 5 کیلومتر شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان