پروژه های ابنیه

تکمیل عملیات بیمارستان 320 تختخوابی فیروزآبادی

تکمیل عملیات بیمارستان 320 تختخوابی فیروزآبادی تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران و مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه -توسط شرکت چاوش راه بنا اجرا گردید.
ادامه مطلب

تکمیل بیمارستان 100 تختخوابی کمالشهر - البرز

تکمیل عملیات بیمارستان 100 تختخوابی کمالشهر تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی البرزو مهندسین مشاور گیتا رهنمون توسط شرکت چاوش راه بنا در حال اجرا میباشد.
ادامه مطلب

اسکلت بیمارستان 200 تختخوابی سیرجان

اسکلت بیمارستان 200 تختخوابی سیرجان تحت نظارت سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و مهندسین مشاور نوی-توسط شرکت چاوش راه بنا اجرا گردید.
ادامه مطلب

اسکلت بیمارستان 320 تختخوابی فیروز آبادی

بیمارستان 320 تختخوابی فیروزآبادی تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران و مهندسین مشاورنوی-توسط شرکت چاوش راه بنا اجرا گردید.
ادامه مطلب

بیمارستان 250 تختخوابی اعصاب و روان شیراز

بیمارستان 250 تختخوابی اعصاب و روان شیراز تحت نظارت سازمان مجری ساختمانها وتاسیسات عمومی و دولتی و شرکت مهندسین مشاور گروه 4 -توسط شرکت چاوش راه بنا اجرا گردید.
ادامه مطلب

احداث ساختمان دفتر مرکزی شرکت

احداث ساختمان دفتر مرکزی شرکت
ادامه مطلب

اسکلت بتنی بیمارستان 100 تختخوابی کمالشهر-البرز

بیمارستان 100 تختخوابی کمالشهر تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی البرزو مهندسین مشاور گیتا رهنمون توسط شرکت چاوش را بنا اجرا گردید.
ادامه مطلب

مجتمع قضایی شماره 4 شیراز

پروژه احداث ساختمان،محوطه و ساختمان های جنبی مجتمع قضایی شماره 4 شیراز تحت نظارت دادگستری کل استان فارس و مهندسین مشاور طرح گارنو -توسط شرکت چاوش راه بنا اجرا گردید
ادامه مطلب

پروژه بیمارستان 280 تختخوابی بابلسر

پروژه تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیساتی اجرای عملیات خاکی و اسکلت بتنی ساختمان اصلی و ساختمان های فرعی بیمارستان 280 تختخوابی بابلسر
ادامه مطلب