احداث ساختمان دفتر مرکزی شرکت

احداث ساختمان دفتر مرکزی شرکت تحت نظارت شرکت چاوش راه بنا در سال 1396 اجرا گردید.

عملیات اصلی پروژه:

1-تحصیل زمین 

2-احداث اسکلت ساختمان دفتر مرکزی 

3-اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 

4-نما

5-محوطه سازی 

photo_2018-07-29_11-45-46
photo_2018-07-29_11-46-04
photo_2018-07-29_11-46-03
photo_2018-07-29_11-46-06