محور اسدآباد-کنگاور

پروژه محور اسدآباد-کنگاور تحت نظارت معاونت ساخت و توسعه شبکه راهها و مهندسین مشاور وینه سار -توسط شرکت چاوش راه بنا اجرا گردید.

عملیات اصلی پروژه:
1-اجرای کله عملیات خاکی (شامل خاکریزی و خاکبرداری )
2-تهیه مصالح و انجام کلیه عملیات ابنیه فنی شامل پلسازی و غیره 
3-تهیه مصالح و اجرای عملیات زیرسازی  شامل اساس و زیراساس 
4-تهیه مصالح و اجرای عملیات روسازی (توپکا و بیندر)
5-اجرای کلیه عملیات متفرقه شامل تهیه و نصب علائم و خط کشی و گاردریل و کلیه عملیات که برای بهره برداری از پروژه ضرورت دارد.

jpeg0000691
S6008069
IMG_0006
jpeg0000690
S6008066