کنارگذرغربی همدان

پروژه کنارگذرغربی همدان تحت نظارت معاونت ساخت و توسعه شبکه راهها -بخش راهسازی منطقه شمالغرب و مهندسین مشاور مشارا توسط شرکت چاوش راه بنا در حال اجرا میباشد.

عملیات اصلی پروژه:

1-اجرای عملیات برداشت خاک نباتی ,شخم زدن ,رگلاژ,پروفیله کردن سطح موجود 

2-اجرای عملیات خاکریزی ,خاکبرداری ,احداث راه تا عرض 12 متر و ابنیه فنی براساس عرض 12 متر 

3-اجرای دولایه زیراساس به ضخامت 15 سانتی متر جمعا" 30 سانتی متر پس از کوبیده شدن 

4-اجرای دولایه اساس شکسته به ضخامت 10 سانتی متری جمعا" 20 سانتی متر 

5-اجرای عملیات آسفالت در دو لایه به ضخامت 6 سانتی متر جهت قشر بیندر جمعا" 12 سانتی متر و 5 سانتی متر جهت قشر توپکا و تکمیل شانه های راه با مصالح زیراساس 


photo_2023-03-18_12-04-28
photo_2023-03-18_12-04-32
photo_2023-03-18_12-04-26
photo_2023-03-18_12-04-30
photo_2023-03-18_12-04-23