طرح توسعه بیمارستان شهدای یافت آباد

پروژه طرح توسعه بیمارستان شهدای یافت آباد تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران و مهندسین مشاور گیتا رهنمون توسط شرکت چاوش راه بنا در حال اجرا میباشد.

عملیات اصلی پروژه :

1-تکمیل عملیات ابنیه و ساختمان

2-اجرای عملیات تاسیسات برقی 

3-اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی