ملیات اجرایی بهسازی و چهارخطه نمودن مسیر قهاوند-همدان

پروژه تکمیل عملیات اجرایی بهسازی و چهارخطه نمودن مسیر قهاوند -همدان تحت نظارت شرکت ساخت و توسعه زیر بنایی حمل و نقل کشور منطقه شمال غرب و مشاور ره پی طرح -توسط شرکت چاوش راه بنا اجرا گردید.

عملیات اصلی پروژه:

1-عملیات اجرایی بهسازی و چهار خطه نمودن مسیر قهاوند -همدان