ابنیه و ساختمان
بیمارستان 320 تختخوابی فیروزآبادی فاز دوم

بیمارستان 320 تختخوابی فیروزآبادی فاز دوم

View more
بیمارستان 320 تختخوابی فیروزآبادی فاز اول

بیمارستان 320 تختخوابی فیروزآبادی فاز اول

View more
بیمارستان200 تختخوابی سیرجان

بیمارستان200 تختخوابی سیرجان

View more
بیمارستان 250 تختخوابی  اعصاب و روان شیراز

بیمارستان 250 تختخوابی اعصاب و روان شیراز

View more
احداث دفتر مرکزی شرکت

احداث دفتر مرکزی شرکت

View more