پروژه های ابنیه

تکمیل عملیات بیمارستان 320 تختخوابی فیروزآبادی

تکمیل عملیات بیمارستان 320 تختخوابی فیروزآبادی تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران و مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه -توسط شرکت چاوش راه بنا اجرا گردید.
ادامه مطلب

اسکلت بیمارستان 200 تختخوابی سیرجان

اسکلت بیمارستان 200 تختخوابی سیرجان تحت نظارت سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و مهندسین مشاور نوی-توسط شرکت چاوش راه بنا اجرا گردید.
ادامه مطلب

اسکلت بیمارستان 320 تختخوابی فیروز آبادی

بیمارستان 320 تختخوابی فیروزآبادی تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران و مهندسین مشاورنوی-توسط شرکت چاوش راه بنا اجرا گردید.
ادامه مطلب

احداث ساختمان دفتر مرکزی شرکت

احداث ساختمان دفتر مرکزی شرکت
ادامه مطلب

اسکلت بتنی بیمارستان 100 تختخوابی کمالشهر-البرز

بیمارستان 100 تختخوابی کمالشهر تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی البرزو مهندسین مشاور گیتا رهنمون توسط شرکت چاوش را بنا اجرا گردید.
ادامه مطلب