پروژه های ابنیه

اسکلت بیمارستان 200 تختخوابی سیرجان

اسکلت بیمارستان 200 تختخوابی سیرجان تحت نظارت سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و مهندسین مشاور نوی-توسط شرکت چاوش راه بنا اجرا گردید.
ادامه مطلب

اسکلت بیمارستان 320 تختخوابی فیروز آبادی

بیمارستان 320 تختخوابی فیروزآبادی تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران و مهندسین مشاورنوی-توسط شرکت چاوش راه بنا اجرا گردید.
ادامه مطلب