پروژه های راه و ترابری

تقاطع اسدآباد پل خنداب

کنارگذر اسدآباد پل خنداب تحت نظارت اداره کل ساخت و توسعه راه های منطقه شمالغرب کشور و مهندسین مشاور عیوق راه ور توسط شرکت چاوش راه بنا اجرا گردید.
ادامه مطلب

کنارگذرغربی همدان

پروژه کنارگذرغربی همدان تحت نظارت معاونت ساخت و توسعه شبکه راهها -بخش راهسازی منطقه شمالغرب و مهندسین مشاور مشارا توسط شرکت چاوش راه بنا اجرا گردید.
ادامه مطلب

راه آهن همدان-سنندج

راه آهن همدان-سنندج تحت نظارت اداره کل ساخت و توسعه منطقه یک راه آهن و مهندسین مشاور هراز راه -توسط شرکت چاوش راه بنا اجرا گردید.
ادامه مطلب

ملیات اجرایی بهسازی و چهارخطه نمودن مسیر قهاوند-همدان

پروژه تکمیل عملیات اجرایی بهسازی و چهارخطه نمودن مسیر قهاوند توسط شرکت چاوش راه بنا اجرا گردید.
ادامه مطلب