تقدیرنامه وزیر محترم بهداشت -بیمارستان 216 تختخوابی استان سیرجان