ساخت انواع پروژه های ساختمانی ، خدماتی ، درمانی ، تفریحی و تجاری

پروژه های  ابنیه درمانی 

ردیفشرحتختخوابکارفرما
1احداث اسکلت و تاسیسات زیربنایی بیمارستان فیروز آبادی320دانشگاه علوم پزشکی ایران 
2تکمیل بیمارستان فیروزآبادی 320دانشگاه علوم پزشکی ایران 
3بیمارستان اعصاب و روان شیراز 250سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات عمومی و دولتی 
4 بیمارستان سیرجان 200سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات عمومی و دولتی 
5بیمارستان بهشهر160سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات عمومی و دولتی 
6بیمارستان امام جعفر صادق(ع) هشتگرد100دانشگاه علوم پزشکی ایران
7عملیات تاسیسات زیربنایی مکانیکی و برقی بیمارستان امام صادق (ع) هشتگرد100مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه ایران 
8احداث اسکلت بیمارستان امام صادق (ع) هشتگرد100نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه ایران 
9بیمارستان کمالشهر استان البرز100دانشگاه علوم پزشکی استان البرز