ساخت انواع پروژه های راه و ترابری

پروژه های راه و ترابری

ردیفشرحطول پروژه                           کارفرما     
1کنارگذرغربی همدان27کیلومتروزارت راه و شهرسازی
2احداث باند دوم راه اصلی همدان سنندج 25 کیلومتروزارت راه و شهرسازی
3احداث تقاطعات غیر همسطح کنارگذر شهرستان اسدآباد5 تقاطع غیر همسطح- 10- کیلومتروزارت راه و شهرسازی
4احداث کنارگذر شهرستان اسدآباد 20کیلومتروزارت راه و شهرسازی
5آسفالت محوطه بیمارستان بعثت10.000 متر مربعدانشگاه علوم پزشکی همدان 
6عملیات اجرایی روکش آسفالت توپکا باند دوم اسدآباد-کنگاور32 کیلومتروزارت راه و شهرسازی
7اجرای عملیات خاکی و روسازی خیابان R1و خط زهکش شماره 12کیلومتردانشگاه علوم پزشکی همدان
8اجرای پروژه های مختلف راه های روستایی در استان همدان 200 کیلومتروزارت راه و شهرسازی 
9آسفالت محور تویسرکان به تونل دولائی9کیلومتراداره راه استان همدان 
10عملیات بیس و آسفالت اسدآباد-کنگاور قطعه سوم 13 کیلومتر اداره راه استان همدان 
11عملیات زیرسازی قطعه دوم راه آهن همدان-سنندج11کیلومترشرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل 
12اجرای روکش آسفالت سنقر-آجین6کیلومتراداره راه استان کرمانشاه 
13اجرای روکش آسفالت باند قدیم بیستون -صحنه 7کیلومتراداره راه استان کرمانشاه  
14عملیات بیس و آسفالت کیلومتر 0 تا 20 محور اسدآباد -کنگاور20کیلومتراداره راه استان کرمانشاه