بیمارستان 250 تختخوابی اعصاب و روان شیراز

پروژه تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیساتی بیمارستان 250 تختخوابی  اعصاب و روان شیراز تحت نظارت سازمان مجری ساختمانها وتاسیسات عمومی و دولتی و شرکت مهندسین مشاور گروه 4 -توسط شرکت چاوش راه بنا اجرا گردید.

عملیات اصلی پروژه :

1-تکمیل کارهای ابنیه 

2-اجرای عملیات تاسیسات برقی 

3-اجرای عملیات مکانیکی 

4-اجرای عملیات مرتبط با ساختمان اصلی و جنبی 

5-محوطه سازی بیمارستان 

photo_2018-07-29_10-05-17
photo_2018-07-29_10-06-18
photo_2018-07-29_10-05-02
photo_2018-07-29_10-04-22
photo_2018-07-29_10-07-13
photo_2018-07-29_10-06-27
photo_2018-07-29_10-06-33
photo_2018-07-29_10-06-55
photo_2018-07-29_10-06-14
photo_2018-07-29_10-05-09
photo_2018-07-29_10-06-10
photo_2018-07-29_10-04-26
photo_2018-07-29_10-03-31
photo_2018-07-29_10-06-22