اسکلت بیمارستان 200 تختخوابی سیرجان
اسکلتبیمارستان 200 تختخوابی سیرجان تحت نظارت سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات عمومی و دولتی و مهندسین مشاور نوی-توسط شرکت چاوش راه بنا اجرا گردید.

عملیات اصلی پروژه :

1-تکمیل اسکلت بتنی 

2-کارهای معماری 

3-اجرای کامل تاسیسات برق و مکانیک ساختمان اصلی 

4-اجرای عملیات ابنیه 

5-اجرای عملیات تاسسیسات برق و مکانیک ساختمانهای جنبی

6-محوطه سازی و دیوارکشی بیمارستان

_MG_5681
IMG_3780
photo_2018-07-29_09-18-38
_MG_5805-5622
photo_2018-07-29_09-18-39
_MG_5842
photo_2018-07-29_09-18-43