کنارگذرغربی همدان

پروژه کنارگذرغربی همدان تحت نظارت معاونت ساخت و توسعه شبکه راهها -بخش راهسازی منطقه شمالغرب و مهندسین مشاور مشارا توسط شرکت چاوش راه بنا اجرا گردید.

عملیات اصلی پروژه:

1-اجرای عملیات برداشت خاک نباتی ,شخم زدن ,رگلاژ,پروفیله کردن سطح موجود 

2-اجرای عملیات خاکریزی ,خاکبرداری ,احداث راه تا عرض 12 متر و ابنیه فنی براساس عرض 12 متر 

3-اجرای دولایه زیراساس به ضخامت 15 سانتی متر جمعا" 30 سانتی متر پس از کوبیده شدن 

4-اجرای دولایه اساس شکسته به ضخامت 10 سانتی متری جمعا" 20 سانتی متر 

5-اجرای عملیات آسفالت در دو لایه به ضخامت 6 سانتی متر جهت قشر بیندر جمعا" 12 سانتی متر و 5 سانتی متر جهت قشر توپکا و تکمیل شانه های راه با مصالح زیراساس 


photo_2018-07-29_09-39-21-5356
photo_2018-07-29_09-39-27-241
photo_2018-07-29_08-40-24-3305
photo_2018-07-29_08-40-55-9193
photo_2018-07-29_08-40-04-8380
photo_2018-07-29_08-40-19-5281
photo_2018-07-29_08-40-14-4119
photo_2018-07-29_08-38-47-1345
photo_2018-07-29_08-40-31-1790