تقاطع اسدآباد پل خنداب

تقاطع ابتدایی و انتهایی کنارگذر اسدآباد پل رودخانه خنداب تحت نظارت اداره کل ساخت و توسعه راه های منطقه شمالغرب کشور و مهندسین مشاور عیوق راه ور توسط شرکت چاوش راه بنا اجرا گردید.

عملیات اصلی پروژه :

1- اجرای عملیات خاکی جهت احداث کنارگذر در محدوده تقاطع و رمپ و لومپهای تقاطع و باندهای کاهش و افزایش سرعت مطابق عرضی تیپ و سایر مقاطع عرضی محدوده

2-اجرای عملیات ابنیه فنی شامل آبروها- پلها -دیوارها و کارهای حفاظتی طبق نقشه ها

3- احداث 7 دستگاه پل مربوط به تقاطع غیر همسطح

(یک پل با دهانه 20متر -یک پل با دهانه 25 متر -2 پل با دهانه 17.5 متر دو پل با دهانه 15 متر و یک پل دو دهانه 22.5 متر

4- احداث یک دستگاه پل دو دهانه 15 متر بر روی رودخانه خنداب

5-عملیات روسازی مسیر و نصب علائم راهنما و خط کشی

IMG_2705
IMG_2753-1053
IMG_2457
IMG_2755-8183
IMG_2695-5914