احداث کنارگذراسدآباد

این پروژه به طول 10 کیلومتر تحت نظارت اداره کل ساخت و توسعه شبکه حمل و نقل منطقه 5  و شرکت مهندسین مشاورعیوق راه ور- توسط شرکت چاوش راه بنا اجرا گردید.

عملیات اصلی پروژه :

1-عملیات احداث کنارگذر شهرستان اسدآباد در عرض تمام شده ای معادل 11/00*2 متر به صورت نوسازی با دو باند رفت و برگشت جدا از هم اجر گردید .

2-احداث کانال آبرو مسیر در طرفین محور فاصله 2 متر از پاشنه خاکریز طبق نقشه تیپ عرضی انجام گردیده است.

photo_2016-10-15_15-39-10
IMG_5410
IMG_6455
photo_2016-11-21_09-10-51