پروژه بیمارستان 280 تختخوابی بابلسر

پروژه تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیساتی اجرای عملیات خاکی و اسکلت بتنی ساختمان اصلی و ساختمان های فرعی تحت نظارت سازمان مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و مهندسین مشاور شورا -توسط شرکت چاوش راه بنا اجرا گردید.

عملیات اصلی پروژه:

1-اجرای شمع تحکیم بستر و احداث اسکلت بتنی  

2-اجرای ساختمان اصلی و ساختمان های الحاقی و ساختمان های جنبی