مجتمع قضایی شماره 4 شیراز

پروژه احداث ساختمان،محوطه و ساختمان های جنبی مجتمع قضایی شماره 4 شیراز تحت نظارت دادگستری کل استان فارس و مهندسین مشاور طرح گارنو -توسط شرکت چاوش راه بنا اجرا گردید.

عملیات اصلی پروژه:

1-کلیه عملیات اجرایی احداث ساختمان محوطه و ساختمان های جنبی