اسکلت بیمارستان 320 تختخوابی فیروز آبادی

تکمیل اسکلت بتنی و تاسیسات زیربنایی بیمارستان 320 تختخوابی فیروزآبادی تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران و مهندسین مشاورنوی-توسط شرکت چاوش راه بنا اجرا گردید.

عملیات اصلی پروژه :

1-تکمیل اسکلت بتنی 

2-اجرای سفتکاری 

3-اجرای تاسیسات زیربنایی 

photo_2016-05-03_14-29-03
IMG_2377
IMG_2531
photo_2016-05-03_14-28-49
IMG_2381
IMG_3563