دریافت نشان تعالی H-S-E بیمارستان 320 تختخوابی فیروزآبادی
 

دریافت نشان تعالی H -S- E مربوط به پروژه بیمارستان 320 تختخوابی فیروزآبادی