نفت و گاز
خط تغذیه 30 و 24 اینچ گاز شهر زاهدان

خط تغذیه 30 و 24 اینچ گاز شهر زاهدان

View more