تقدیرنامه از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران