تقدیرنامه از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور