تکمیل عملیات بیمارستان 320 تختخوابی فیروزآبادی

پروژه تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی بیمارستان 320 تختخوابی فیروزآبادی تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران و مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه -توسط شرکت چاوش راه بنا اجرا گردید.

عملیات اصلی پروژه:

1-تکمیل عملیات ابنیه و ساختمان 

2-اجرای عملیات تاسیسات برقی 

3-اجرای عملیات مکانیکی 

photo_2018-07-29_09-41-23
photo_2018-07-29_09-41-56
photo_2018-07-29_09-41-46
photo_2017-12-13_09-02-12
photo_2018-07-29_09-40-29
photo_2018-07-29_09-40-48
photo_2018-07-29_09-40-32